Home, preambule Stanovy SCOV Činnost SCOV Kontakty na členy SCOV Kontakty na představitele SCOV


 S T A N O V Y

Sdružení certifikačních orgánů pro certifikaci výrobků

 

 Čl. 1.- Poslání Sdružení certifikačních orgánů.

Sdružení  certifikačních orgánů pro certifikaci výrobků ( dále SCOV) je dobrovolným zájmovým sdružením subjektů, které se na území České republiky zabývají certifikací výrobků. Členem SCOV mohou být i certifikační orgány jiných států, pokud splňují kriteria pro členství stanovené pro COV z ČR.

Cílem SCOV je pomoc při odstraňování technických překážek obchodu s vyspělými státy, zejména Evropské unie a zeměmi Evropského volného obchodu, urychlené aplikaci harmonizovaných norem EU v oblasti certifikace výrobků,  prosazování  zájmů COV u orgánů ČIA, státní správy a v hospodářské sféře ČR.

Sídlem SCOV je Dobrá, č.p. 204, areál VÚHŽ a.s..

 

Čl. 2. - Činnost SCOV

Předmětem činnosti SCOV je zejména :

  .1 - spolupráce s orgány státní správy při přípravě obecně závazných právních předpisů v oblasti  certifikace výrobků a s ní spojenou kontrolou výrobní technologie,

  .2 - spolupráce s ČIA při tvorbě, aktualizaci a uplatňování kriterií pro prověřování způsobilosti a akreditaci orgánů pro certifikaci výrobků,

   .3 - prostřednictvím svého zástupce se přímo podílí na činnosti Rady pro akreditaci ČIA,

  .4 - spolupráce s ČSNI při přejímání a harmonisaci mezinárodních norem pro certifikaci výrobků,

   .5 - poradenství a pomoc členům v budování systému  práce dle kriterií ČSN EN 45 011, v unifikaci kontrolních postupů a interpretaci dosažených  výsledků,

 .6 - příprava systému výchovy a vzdělávání pracovníků zkušeben a výrobních podniků v oblasti certifikace výrobků,

 .7  - poskytování informací o odborném zaměření jednotlivých COV, COS, zkušebnictví, normalizaci a certifikaci

  .8 - prosazování zájmů členů SCOV u ÚNMZ a orgánů státní správy  v hospodářské sféře ČR

 .9 -  koordinace a vnitřní profesní specialisace mezi členy SCOV, spolupráce s jinými subjekty se stejnou nebo příbuznou nabídkou služeb,

.10 - spolupráce a koordinace činnosti s Czecholabem a dalšími organizacemi.

 

Čl. 3 - Členství ve SCOV

        . 1 - Členem SCOV se mohou stát certifikační orgány pro výrobky akreditované ČIA, působící na území ČR.

         . 2.- Členem SCOV se mohou stát i jiné právnické subjekty, které se profesně certifikací výrobků dle tuzemských nebo zahraničních norem zabývají nebo se k této činnosti připravují.

         . 3 - Člen SCOV může být současně členem i jiných zájmových sdružení.

 

         Zájemce o členství předloží na sekretariát SCOV přihlášku s uvedením základních identifikačních znaků. Sekretariát provede její registraci a zašle zájemci zpět dotazník k získání podrobnějších dat pro vnitřní databázi členské základny.

Členem se žadatel stane po schválení Radou SCOV a zaplacení 1.ročního členského příspěvku. Výše členského příspěvku určuje výroční konference tak, aby byly kryty předpokládané režijní náklady spojené s činností SCOV.

Člen má povinnost dodržovat stanovy, platit příspěvky ve stanovené výši nejpozději do konce 1.čtvrtletí běžného roku, účastnit se výroční konference a dalších aktivit dle plánu nebo rozhodnutí Rady nebo konference.

Člen má právo podílet se na činnosti, prostřednictvím svého zástupce volit a být zvolen do orgánů SCOV, využívat všech služeb a aktivit SCOV.

Členství zaniká :

a) písemným oznámením o vystoupení

b) zrušením členstvím

c) zánikem organizace nebo certifikačního. orgánu

e) ukončením činnosti SCOV

O zrušení členství rozhoduje, na základě návrhu člena nebo Rady SCOV, konference . z  těchto důvodů :

a) neplnění členských povinností,

b) porušení stanov

c) činnost poškozující zájmy nebo credit SCOV

 

Čl. 4. Orgány SCOV

     .1 - Nejvyšším orgánem SCOV je Výroční konference členů (VKČ), na kterou každý člen deleguje jednoho zástupce s hlasem rozhodujícím. Svolává ji Rada Sdružení. V případě potřeby nebo zájmu členů může Rada v průběhu kalendářního roku svolat i mimořádnou konferenci k projednání aktuálních problémů nebo témat. Mimořádnou konferenci je Rada povinna svolat i v případě písemného požadavku nejméně 1/3 členské základny  Pravomoc mimořádné konference je stejná jako u konference výroční.

     Výroční konference

a) schvaluje     - stanovy SCOV a její textové změny

                        - program činnosti

                        - zprávu o činnosti za uplynulé období, kterou předkládá Rada  SCOV

                        - zprávu o hospodaření

                        - finanční rozpočet včetně výše členských příspěvků

                        - ukončení činnosti SCOV a majetkové vypořádání

                        - způsob provedení voleb

b) volí              - členy Rady

                         - členy kontrolní komise

                         - členy komisí výroční konference ( mandátovou, volební, návrhovou)

c) určuje způsob volby orgánů SC OV ( aklamací, tajně)                    

       .2 - Výroční konference je usnášení schopná při prezenci nadpoloviční většiny členů. Ke schválení usnesení je třeba nadpoloviční většina přítomných členů.

       .3 - Pokud  se ke stanovené hodině zahájení konference nedostaví zástupci nadpoloviční většiny členů,  zahájení se odkládá o půl hodiny  a koná  i  při nižším počtu členů. Pravomocnost usnesení vyžaduje v tomto případě dvoutřetinovou většinu přítomných.

      .4  - Funkční období zvolených orgánů SCOV jsou dva  roky. Jejich členové  se mohou  své funkce vzdát kdykoliv na základě písemné žádosti o uvolnění. V případě neplnění úkolů, nízké účasti na činnosti orgánu nebo zánikem členství svého COV mohou být výkonu funkce tímto orgánem zbaveni.

             Rada SCOV

      .5 - Výkonným orgánem SCOV v období mezi konferencemi je Rada, která operativně řídí a reprezentuje SCOV. Má 5 členů zvolených na VKČ. Členství v Radě je osobní, nezastupitelné.

         .5. 1  - V čele Rady a současně SCOV je předseda, který je volen členy Rady na svém 1. zasedání po volební konferenci nadpoloviční většinou svých členů. Při stejné příležitosti a způsobem je zvolen i místopředseda.

           Sekretariát  SCOV                  

       .6 - Pracovním orgánem je sekretariát SCOV. Předpokládá se, že jeho činnost bude zabezpečovat předseda osobně (po dobu nízkého počtu členů) nebo v rámci rozpočtovaných nákladů prostřednictvím jiné osoby. Sekretariát vede evidenci členstva, účetnictví, písemnou agendu, administrativně zabezpečuje akce SCOV a j. Výkon jednotlivých prací sekretariátu mohou provádět  pověření členové Rady.

           Kontrolní komise SCOV

      .7 - Kontrolním orgánem pro hospodaření s finančními prostředky v SCOV je kontrolní komise (KK). Je volena v počtu 3 osob. Ze svého středu na svém 1. zasedání zvolí předsedu KK stejným způsobem jako u ostatních orgánů SCOV.  

     .7. 1 - Komise kontroluje rozpočet, čerpání finančních prostředků, likvidaci závazků, pohledávek, bankovní konto, hotovost. Vedoucí sekretariátu ( předseda SCOV) je povinen předložit komisi na vyžádání účetní knihu a všechny potřebné doklady.

         .7.  2 - KK provádí  ověření hospodářského výsledku SCOV v kalendářních roce a předkládá o tom na VKČ verbální i písemnou zprávu.

 

Čl. 5 - Jednací řád orgánů SCOV

      5.1 - Orgány SCOV jsou usnášení schopné, je-li přítomno více než 50 % jejich řádných členů. O průběhu jednání se pořizuje zápis se stylizací závazných usnesení, odsouhlasených nadpoloviční většinou přítomných.

       5.2 - Na zasedání orgánů mohou být přizváni zástupci členů nebo hosté, kteří mají hlas poradní. Počet zástupců člena na VKČ není omezen. Pouze jeden z nich má však hlas rozhodující.

    5.3 - Statutárním představitelem SCOV je předseda. Jedná jménem SCOV, odpovídá za  činnost  sekretariátu  a svou Radě, za činnost Rady VKČ.

      5.4 - Zastupováním SCOV při externích jednáních nebo v orgánech může být Radou pověřen i jiný člen Rady a to buď dlouhodobě  nebo pro jednorázovou akci. Pověření má charakter usnesení, musí být specifikováno v zápise.

5.5 - Statutární dokumenty, smlouvy, disposice s majetkem, výdajové doklady a udílení plných mocí vyžadují dva podpisy - předsedy nebo místopředsedy a jednoho z členů Rady.

 

Čl. 6. Hospodaření SCOV

      6.1. - SCOV hospodaří podle rozpočtu schváleného na VKČ. Návrh rozpočtu připravuje a předkládá na VKČ Rada. Náklady a výdaje hradí ze svých příjmů. SCOV ručí za své finanční závazky do výše svého majetku.

       6.2. - Zdrojem příjmu jsou členské příspěvky, dotace, subvence a dary cizích subjektů jakož i event. výnosy z činnosti SCOV.

          6.3. - Na jednotlivé činnosti (akce) SCOV jsou uzavírány smlouvy, které připravuje sekretariát a  schvaluje Rada SCOV. Musejí být opatřeny podpisy dle odst. 5.5.

         6.4. - O využívání finančních prostředků v rámci rozpočtu rozhoduje Rada.

 

Čl. 7. - Ukončení činnosti.

         7.1. -  Činnost SCOV může být ukončena pravomocným rozhodnutím výroční nebo mimořádné konference členů .

         7.2. -  Nebude-li v rámci rozhodnutí ustanoven právní nástupce, provede se likvidace  zůstatku majetku po účetní uzávěrce, t.j. uspokojení pohledávek (úhradě závazků), rozdělením mezi členy rovným dílem.

 

ČL.8. - Změna stanov.

        Stanovy mohou být měněny nebo doplňovány na základě návrhu členů nebo orgánů SCOV na řádně svolané výroční nebo mimořádné konferenci. Provádí se formou usnesení dle čl. 3.

 

(Stanovy projednány a schváleny na ustavující schůzi zakládajících členů dne 31.3. 1999 v Brně a registrovány na OÚ Frýdek-Místek pod č.j. KP/5/32/99-Po dne 20.5.1999)© 2003 IKATES, s.r.o.