Zápis z 2. zasedání

Rady Sdružení certifikačních orgánů pro výrobky (SCOV)

 

 

 

Datum a místo konání:  30.  10. 2003, Zlín, ITC

 

Účastníci jednání:          Ing. Jaromír HONS

                                    Ing. Lubomír HNILIČKA

                                    Ing. Olivier ČÁSTKA

                                    Ing. Pavel VANĚK

                                    Jitka Fusková ( jako host, zapisovatel)

 

Omluven:                      Ing. František HERRMANN, CSc.

 

 

Zasedání zahájil ing. Hons. Omluvil nepřítomnost ing. Herrmanna z důvodu zahraniční návštěvy na jeho pracovišti, při čemž ing. Herrmann splnil vše, co měl uloženo. Materiály zaslal poštou.

 

Jednání dále probíhalo podle programu, který členové Rady obdrželi e-mailem v pozvánce.

 

 

1.   Logo organizace

Ing. Herrmann měl za úkol navrhnout logo sdružení SCOV, dále měl pořídit razítko, event. zvážit možnost používání stávajícího razítka, případně vložení loga do stávajícího razítka.

Logo:         z 8 návrhů se členové rozhodli pro dva z nich (ve skóre 2:2) s tím, že rozhodnutí bude na ing. Herrmannovi.

Razítko:      Jednohlasně schváleno dosud používané ploché razítko s tím, že bude vypuštěn údaj o bankovním spojení. Text i grafické provedení není nutno měnit.

 

2.   Webová stránka

Ing. Hnilička navrhnul dvě možnosti vytvoření domény:

a)      vlastní: www.scov.cz - platí se cca 5000,-- Kč ročně

b)      volnou, která by se platit nemusela, např. přes doménu „volny.cz“.

Řešení: 4 hlasy bylo rozhodnuto, že budeme mít samostatnou stránku s označením www.scov.cz.

      Ing. Vaněk bezprostředně prověřil, že stejná adresa není používána jiným subjektem a nic tedy nebrání jejímu zavedení.

                  Realizaci zajistí Ing. Hnilička, příp. objednávku a úhrady dle jeho disposic provede Ing. Herrmann

 

3.   Obsah webové stránky – dohodnuto :

a)      Preambule

b)      Stanovy

c)      Seznam členů (adresář)

d)      Charakteristika jejich činnosti (stručná nabídka služeb)

     

 

 3.1 Úkoly

a)      Jako preambuli lze použít text ze záhlaví stanov

 

b)      Ing. Hons:  e-mailem zaslat elektronickou verzi Stanov všem členům Rady

           Všichni čl. Rady – provedou aktualizaci adresáře (obdrželi v tabulkovém provedení, dohodnuto, kdo a co prověří, výsledek sdělí předsedovi a místopředsedovi)

 

      c)   Ing. Hons - Do adresáře členů zařadí jako reprezentanty současné představitele COV, (ředitel, vedoucí), nikoliv statutární zástupce podniků.

                               Doplní scházející údaje funkcionářů (Beranová)   

                               Vyzve členy, aby v případě změny údajů (opravy, aktualizace) okamžitě informovali předsedu nebo místopředsedu.  

             Na místě  se účastníci jednání se shodli na následujících úpravách  v adresáři členů:

 

Poř. č.     Jméno

1.            Ing. Ivan TALPA, CSc.                        platí

2.            Ing. Jiří EYBL, CSc.                             platí

3.            Ing. Petr KOKTAN                             platí

4.            Ing. Ilona PECHOVÁ                          prověřit - Hs

5.            Ing. Bohumila KRUTILOVÁ                prověřit- Hs

6.            Ing. Alena CHALUPOVÁ                    prověřit- Hs

7.            Ing. Jiří HEŠ                                         správně má být Ing. Pavel VANĚK

8.            Ing. Miloslav KOTAL                          správně má být Ing. Michal JIRÁNEK

9.            Ing. Jaromír JENČOVSKÝ                  platí (informace z e-mailu)

10.          Ing. Lubomír KEIM, CSc.                    prověřit- Hs

11.          Ing. Jiří MANN, CSc.                          prověřit –Hn

12.          Ing. Ivo DRŠŤÁK                                prověřit- Hs

13.          Ing. Gréta NOVÁKOVÁ                     platí

14.          Ing. František HERRMANN, CSc.      prověřit- Hs

15.          Ing. Pavel VANIŠ, CSc.                      prověřit- Hs

16.          Ing. Jitka BERÁNKOVÁ, Ph.D.          prověřit- Hs

17.          Ing. Petr ŽIDLÍK                                 prověřit- Hs

18.          Ing. Lubomír HNILIČKA                     platí

 

             V adresáři rady SCOV dále odstranit číslo faxu ing. Vaňka, (neboť se neuvádějí faxová čísla u žádného z členů) změnit e-mail na: pvanek@itczlin.cz , upravit PSČ na: 764 21 (místo 76 421).

 

d)   Nabídka služeb

Vyzveme členy, aby verbálně několika slovy popsali rozsah činnosti svých organizací za účelem jejich prezentace. (Není v rozporu s vlastní web. stránkou organizace, zde ale m,usí být max. stručná).

 

e)  V závěru výzva :

    „ SCOV rádo mezi svými členy uvítá zájemce z řad akreditovaných i neakreditovaných subjektů, které certifikaci jakosti výrobků z neregulované i regulované sféry provádějí, se na podílejí nebo o ni zajímají“.

 

      4. Zpráva hospodáře Z předaných  materiálů Ing.  Herrmanna vyplývá, že na účtu máme v současné době cca 188.000,- Kč. Schvalují se náklady na webovou stránku.

 

      5.  Informace o jednáních a uskutečněných akcích – přednesl ing. Hons

·        20. října proběhlo zasedání technického výboru ČIA

-     ČIA se hodně začíná angažovat v činnostech pro zahraniční klientelu – ing. Bednářová se stala v rámci EA pracovnicí zodpovědnou za mezilaboratorní porovnávací zkoušky.

-     ČIA zavádí novou službu pro své klienty – externí dokumenty ČIA zveřejňuje na webových stránkách ve skupině „Dokumenty ke stažení“ – od nového roku tam bude všechno (včetně metodických pokynů, dříve krytých copyrightem a distribuovaných za úplatu).

-     Na stránkách ČIA je také informace o posledním zasedání EA – řešil se zde hlavně problém nejistot.

-  Všechny akce, připravované ČIA, budou prezentovány na web. stránce ČIA, nebudou rozesílány pozvánky.

 

·        Proběhlo zasedání ILAC v Bratislavě

-     vedle loga akreditovaného orgánu bude možno uvádět i logo ILAC-MRA

-     tento návrh je v řešení, během příštího roku by měl být schválen a zaveden

 

·        Ing. Růžička se vyjádřil, že audit EA v r. 2002 byl úspěšný, ČIA prokázal odbornou způsobilost k výkonu provádět akreditace ve známém rozsahu. Dokumenty, vydané jím  akreditovanými subjekty, jsou z tohoto titulu plně v teritoriu EU uznávány.

      ČIA  schválil institut „souběžná“ akreditace, jsou  propracovány pracovní postupy. Zájemci mohou o ni požádat. Je třeba pouze přizpůsobit a sloučit termíny vypršení platnosti. Očekává se, že proces akreditací a dozorů bude tímto postupem kratší a levnější.

 

·        Na ČIA došlo k novému rozdělení pracovní náplně. Pracovníci zodpovědní za jednotlivé úseky činnosti:

 

Dr. Koutník                  vedoucí útvaru rozvoje a garant pro EMS

Ing. Matušů                  kalibrační a zkušební laboratoře, pro stavebnictví

Ing. Kodrová                certifikacc personálu

Ing. Hamalová              chemické zkušebny, mikrobiologické laboratoře a senzorika

Ing. Bednářová             garant pro mezilaboratorní testy

Ing. Buňata                   ostatní služby, fyz. mech. zkoušení, akustika, hořlavosti

Ing. Palubčík                certifikační orgány pro výrobky a inspekční orgány

Ing. Pyš                        laboratoře obecně

 

·        Počet subjektů, které jsou akreditovány, se rozšiřuje. V současné době t.j.:

425      zkušebních laboratoří

85          kalibračních laboratoří

34          laboratoří pro systém jakosti

43          pro výrobky

22          pro pracovníky

12     pro EMS

2    inspekční orgány

3        EMAS

 

·        Příští týden se uskuteční zasedání Rady ČIA (4. 11. 2003)

-         souběžné posuzování - splněno

-         stanovení nejistot v ILACu – splněno

 

·        Výběr externích posuzovatelů – problematika uznání odborné způsobilosti při širokém záběru druhů výrobků

-         Návrh ing. Hniličky: měli bychom se s ČIA domluvit na možnosti vyjádřit se k této problematice, např. mohli bychom mít na výběr ze 2 – 3 expertů

-         právo veta by mělo být uplatňováno zejména tam, kde je posuzovatel zaměstnancem konkurující organizace

-         ČIA je ochoten i do funkce vedoucích posuzovatelů delegovat externí pracovníky.

-         do souboru externích vedoucích posuzovatelů je vytipováno 7 osob, které nejsou přímými zaměstnanci ČIA. Má jim být toto nabídnuto.

 

·        Nabídka odborných akcí ČIA je již na webu – převážná část akcí je za úplatu

 

·        Další materiál: jako zpětná vazba se vykazuje matematické zpracování anket a dotazníků, což příliš věrohodné není.

 

·        AAAO

-         ing. Hons se setkal s prezidentem AAAO ing. Sobolou

-         diskutovala se možnost sloučit se cestou kolektivního členství SCOV v AAAO. Dospělo se k názoru, že je oboustranně lepší, když  zůstanou obě sdružení samostatná s tím, že budou, zejména  v orgánech ČIA,  úzce spolupracovat.

·        Ing. Kučera – byl zvolen předsedou Rady ČIA pro akreditaci (místo dr. Čevelíka).

 

·        Situace v ČECHOLABU

-         Ing. Veselý jako prezident „přesluhuje“ – dle stanov  2x 4-leté období již dávno překročil.

-         Sdružení českých zkušebních laboratoří využívá své právo navrhnout nového prezidenta ze svého středu v osobě dr. Čevelíka. Ing. Veselý chce údajně kandidovat znovu.

-         Nadále platí rozhodnutí v současné situaci o vstupu do Czecholabu neusilovat.

 

6 .  Volná diskuse

·        Dotaz ing. Hniličky:

-         Pro případ dotazu zákazníka z EU: Je něčím omezená doba platnosti certifikátů? Norma uvádí termín: „doba může být omezena, pokud je to vhodné“, ČIA vyžadovala, aby v PJ byla uvedena platnost 3 roky

-         někteří zahraniční klienti se diví, proč máme 3 roky (např. v Německu je na sklo 5 let)

·        Dávat zprávy z jednání Rady SCOV na webové stránky? Dohodnuto nikoliv. Informace o jednáních a činnosti budou členům zveřejňovány e –mailem. Řádné  zápisy obdrží pouze členové příslušných orgánů (Rady, komise…).

·        Ing. Hons vypracuje informativní zprávu o činnosti Rady a SCOV za r. 2003 a rozešle členům. Připojí výzvu k zaplacení příspěvků  ( máme 5  dlužníků)

 

 

Zapsala: Jitka Fusková

Ve Zlíně dne 30. října 2003

 

Dodatek:

      Předseda osobně dne 5. 11. projednal zmíněné body  zápisu s Ing. Herrmannem s těmito výsledky :

1) Svůj hlas ve věci loga jmenovaný dal na stranu loga SCOV v zeleném provedení s tečkou a tím rozhodl, že toto se stane oficiálním logem Sdružení.

2) Doporučil, aby se toto logo zakomponovalo i na ploché razítko s tím, že odzkouší vzhled i v kruhovém provedení s omezením textu (vedle vyloučení bank spojení i adresy sídla org.). Míní, že to bude „hezčí“.

3) Upozornil, že naše Sdružení existuje v účetnictví bez nákladů na činnost (kromě občerstvení na VK), což může být pro finanční úřad „podezřelé“. Je pravdou, že náklady na spoje a admnistrativu sekretariátu nejsou vykazovány, jdou k tíži režie pracovišť členů VÚHŽ a SYNPO.

 

      Prosím všechny členy Rady, aby se e- mailem obratem vyjádřili,  zda

a) s textem zápisu a provedením „kulatého“ razítka souhlasí

b) mají  k návrhu : formálně objednat a následně akceptovat faktury na max. 3 000,-Kč/ 2003 za „vedení agendy a úhradu spojů sekretariátu SCOV“ ve prospěch VÚHŽ a.s. a  2000.- Kč/2003 za „administrativu spojenou s účetnictvím SCOV“  k dobru SYNPO  výhrady nebo zmocňují předsedu, aby toto formálně  zajistil.

 

V Dobré 7.11.2003

                                                                                                   Ing. Jaromír Hons,

                                                                                                     předseda SCOV